Hướng dẫn backup và restore PostgreSQL database

Hướng dẫn backup và restore PostgreSQL database

1. Cách backup CSDL PostgreSQL

Nếu bạn đã từng dùng MySQL, chắc các bạn không xa lạ với công cụ backup mysqldump rất mạnh mẽ. PostgreSQL có một công cụ tương đương, đó là pg_dump

$pg_dump -h localhost -U postgres -d [db_name] > /tmp/dump.sql

Trong đó [db-name] là tên database bạn cần backup (lưu ý không có dấu ngoặc vuông)

2. Cách khôi phục CSDL PostgresSQL

Để restore lại một database từ file đã backup, các bạn sử dụng công cụ psql (rất giống với mysql phải không nào J)

$psql -h localhost -p 5432 -d [db_name] -U postgres < /tmp/template.sql

Lưu ý rằng [db_name] bạn phải có từ trước, nếu chưa có, bạn tạo CSDL mới bằng câu lệnh createdb

$createdb -p 5432 -h localhost -E UTF8 -U postgres [db_name]